Młodzieżowy Klub Sportowy ProFan Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Logowanie

Statut Klubu

 

 

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

 „PROFAN GOŚCICINO”

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Klub Sportowy – „ProFan Gościcino”, zwany dalej „Klubem” jest Stowarzyszeniem zrzeszającym osoby dorosłe, młodzież szkolną i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.
 2. Siedziba klubu mieści się w Gościcinie (Gmina Wejherowo).

§ 3

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
 2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach
  oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych
  oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

 1. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku wiejskim.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 3. Angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
  i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 4. Uczestniczenie i organizacja zawodów i imprez sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 5. Organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego.
 6. Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Wejherowo.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
  1. społecznej pracy swoich członków, działaczy i sympatyków,
  2. współpracy z organami samorządu terytorialnego,
  3. współpracy z innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami,
  4. składkach członkowskich oraz darowiznach od osób fizycznych i prawnych,
 2. Klub może zatrudnić pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

 

§ 10

Klub posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych. 

§ 11

Członkiem Zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi rekomendację dwóch członków Klubu,
 3. w razie osoby niepełnoletniej wniosek powinien zostać złożony przez  prawnego opiekuna.

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.

 

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 15

Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Klubu.

 

§ 16

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Klubu.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu z wyjątkiem młodzieży poniżej  16 roku życia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
 3. regularnego opłacania składek.

 

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubowych, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

 

§ 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
  2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
  3. z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
  4. z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

 

§ 24

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 26

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 27

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 5 lat.

 

 

 

 

Walne Zebranie

 

§ 28

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a przy braku kworum w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu. 

Zarząd

§ 30

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub 2/3 Zarządu Klubu.
 4. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z obowiązującym Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu.
 5. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zarządu.
 6. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu od podjętej uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Klubu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Klubu,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. przyznawanie wyróżnień i nagród,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z obowiązującym Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 6. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego wymienionej Komisji.
 7. Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu od podjętej uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowoduje lub może spowodować nieprawidłowości w egzystencji Klubu,
 7. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 

§ 34

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane mogą być wyróżnienia i nagrody. Decyzję
o przyznaniu nagród lub wyróżnienia podejmuje Zarząd.

 

§ 35

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu, uchwał Władz Klubu oraz za wysokie niesportowe zachowanie Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
  1. nagany,
  2. odsunięcia od uczestnictwa w imprezach sportowych(maksymalnie 3 spotkań),
  3. wykluczenie z Klubu.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 36

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje.
 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Sposób reprezentacji

§ 37

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes i dwóch członków Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 39

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 

Statut przyjęto uchwałą nr 1/2011 w dniu 14.10.2011

Podpisano:

 


Kalendarium

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

Reklama

Statystyki drużyny